นพธ 3

มหาวิทยาลัย เกริก เปิดรับสมัครหลักสูตร ‘นักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน’รุ่นที่ 2 สร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย


นพธ 4

มหาวิทยาลัย เกริก | หลังจากสถานการณ์โควิด19 ได้คลี่คลายลง ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวได้อีกครั้ง และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงประเทศไทยที่ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มเปิดกิจการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือวิสาหกิจชุมชน ล้วนแต่มองหาโอกาสทางธุรกิจในด้านการค้า และการลงทุน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อให้กิจการดำเนินการต่อไปได้ ประกอบกับการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อ หรือรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งสิ้น

นพธ 2

ดังนั้น สถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริก ได้พัฒนาหลักสูตรที่เคยจัดการอบรม โดยใช้ชื่อ “หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย-จีน” (นพธ.) และได้มีการเปิดตัวพร้อมเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน รุ่นที่ 1 (นพธ.1) ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกริกที่ตอบโจทย์ผู้ที่สนใจทำการค้าร่วมกับจีน เพื่อปรับตัวรับกับโลกยุคใหม่ทางการค้าโดยมีศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนเป็นหลัก พร้อมกับการมุ่งเน้นฝึกฝนภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ ตามมา ตลอดจนพร้อมเป็นนักพัฒนาธุรกิจการค้าที่ต้องการค้าขายกับจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศ เกิดการเติบโตของผู้ประกอบการและเป็นรายได้อย่างมั่นคงให้แก่ตนเองได้เป็นอย่างดี 

ในปี 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเกริก จึงได้กลับมาเปิดรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้สนใจ เข้าเรียนในหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย-จีน รุ่นที่ 2 (นพธ.2) หลักสูตรเข้มข้นที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับนักธุรกิจการค้าไทย-จีน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยให้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โดยหลักสูตรเหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการทำธุรกิจการค้ากับจีน, นักธุรกิจ SMEs, Otop, พนักงานเอกชน ที่ต้องการโอกาสทางการค้ากับประเทศจีน, ข้าราชการทั่วไป, ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ, สื่อมวลชน, ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป 

โดยหลักสูตรฯ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งมีผู้บรรยายที่เชี่ยวชาญแต่ละสาขามาอบรมโดยเฉพาะ ทั้งชาวจีนและชาวไทย และใช้วิธีการเรียนแบบ Work-Based Learning (WBL) ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคกิจกรรม และภาคศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีกำหนดการเรียน/การสอน ตามตารางที่กำหนด ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 สิ้นสุดวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร ‘นักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน’รุ่นที่ 2 สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริก และหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้ารุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเกริก ชั้น 3 อาคาร 3 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) ซอยรามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ หรือสอบถามได้ในเพจ Facebook : หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า-นพธ. www.facebook.com/businessdevelopersprogram/ หรือ Email: [email protected] และ [email protected] หรือโทร: 02-970-5820 ต่อ 456 มือถือ 081 290 1801

นพธ 1