วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดพะเยา

บพท. จัดงานมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 


ขอเชิญร่วมมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม สวนสุขภาพ 100 ปี อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

1675841765727

มหกรรม  “ฟื้นใจเมือง” ด้วย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” เป็นมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพื้นที่ปริทรรศน์คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพื้นที่จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการจัดกิจกรรม ณ อำเภอเชียงคำ ผ่าน 3 โครงการ อันประกอบด้วย 

1. โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม

2. โครงการฟื้นใจเมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

3.โครงการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

วัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรมนี้ เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ และร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับเป็นศูนย์รวมการค้าขายและพบปะของผู้คนในชุมชน อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมในพื้นที่ การจัดมหกรรมฟื้นใจเมืองในครั้งนี้เป็นการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมที่ทางหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

 ในการนี้จึงกำหนดจัดมหกรรมฟื้นใจเมืองขึ้น ใน 4 จังหวัดของแต่ละภูมิภาค อันได้แก่ จังหวัดชลบุรี (อำเภอพนัสนิคม) จังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ) จังหวัดกาฬสินธุ์ (อำเภอเมือง) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอทุ่งสง) เพื่อปลุกเมือง ฟื้นใจย่านเก่าด้วยแนวคิดการออกแบบพื้นที่จากฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โดยได้เริ่มจากอำเภอเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดมหกรรมครั้งที่ 1 ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา  และต่อเนื่องด้วยอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 อันจะเป็นการนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนไทลื้อ 5 หมู่บ้าน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนวิถีชีวิต ประเพณี และทุนทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อได้เป็นอย่างดี กิจกรรมพิเศษในพิธีเปิด อาทิ 

การเดินขบวนแห่ครัวทาน

1675841765970
1675841765901

ขบวนพาเหรดที่จะนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมผ่านการแต่งกายชุดไทลื้อสร้างสรรค์ และการแห่ครัวทาน ซึ่งเป็นประเพณีของทางภาคเหนือ โดยเชื่อว่าเมื่อพ้นการทำนาแล้วชาวบ้านก็จะมุ่งทำบุญมีการบูรณะวัด ถ้าหมู่บ้านใดบูรณะวัดเรียบร้อยแล้ว ก็นิยมบอกบุญไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ให้มาช่วยทำบุญฉลอง

ศิลปะการเต้นสิงโตและเต้นนางนก

1675841766058

“การเต้นสิงโตและเต้นนางนก” ของชาวไทลื้อเชียงคำ จะมีรูปแบบคล้ายๆ “การเต้นโตและนกกิงกะหรา” ของชาวไทใหญ่ แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดในท่วงท่าลีลาการร่ายรำและลักษณะของตัวสิงโตของชาวไทลื้อเชียงคำจะประกอบด้วยหัวที่มีหงอนเแบบหงอนไก่ มีเขาและหูเป็นกวาง ปากเป็นเป็ด ตัวเป็นขนแบบตัวบุ้ง และมีหางเป็นกระต่าย ส่วนลักษณะของตัวนางนกจะเป็นรูปแบบที่สืบสอดและพัฒนามาจากนางนกของสิบสองปันนา มักจะใช้แสดงในงานเฉลิมฉลอง งานบุญ เปรียบเสมือนสัตว์หิมพานออกมาร่ายรำ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ตามแบบฉบับและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทลื้อเชียงคำได้เป็นอย่างดี

1675841766010

การนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงพื้นบ้าน… การแสดงดนตรีจากม.พะเยา วงดนตรีพื้นเมือง การขับลื้อ และการฟ้อน 

1675841765819

กิจกรรมวาดลวดลายรูปสัตว์จากศิลปิน ในมหกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ชลิต นาคพะวัน ที่จะมาแสดงฝีมือการวาดภาพลวดลายสัตว์ให้ทุกท่านได้รับชม

1675841765866

รถรางนำเที่ยว… สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ 5 หมู่บ้าน

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ 5 หมู่บ้าน ผ่านการนั่งรถรางเยี่ยมชมย่านชุมชนต่าง ๆ ที่จะนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละมิติ โดยเริ่มจาก

– พื้นที่บ้านหย่วน รับชมสถาปัตยกรรมวิหารไทลื้อ วัดหย่วน และกิจกรรมสาธิตการทอผ้าปั่นฝ้าย

– พื้นที่บ้านดอนไชย กิจกรรมสาธิตการทำกาละแมโบราณ และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

– พื้นที่บ้านธาตุสบแวน รับชมภาพจิตรกรรมไทลื้อและสถาปัตยกรรมเฮือนไทลื้อ กิจกรรมสาธิตทำตุงสกรีนลาย 

– พื้นที่บ้านธาตุ จะมีกิจกรรมเวิร์คช้อปจากร้านค้าชุมชน สาธิตการทำขนมปาด และสามารถเดินเล่นต่อได้ที่กาดกองน้อยซอย 6 

– พื้นที่บ้านมาง ซึ่งจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ อาทิ เต้นโต ขบวนครัวทาน กิจกรรมสาธิตมวยผมและถ่ายรูปชุดพื้นเมือง การขับลื้อ การแสดงพื้นเมือง (ในพิธีเปิด)

ถือได้ว่าเป็นมหกรรมที่ครบครันในทุกมิติเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สถานที่ย่นชุมชน กิจกรรมความบันเทิง หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ทั้งนี้ สิ่งต่าง ๆในมหกรรมฟื้นใจเมืองนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการดึงเอกลักษณ์ และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ จังหวัดพะเยา มานำเสนอผ่านการต่อยอดเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ 

อย่างไรก็ตาม ทางคณะผู้จัดมหกรรมฟื้นใจขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมสนุกและเข้าร่วมกิจกรรมในมหกรรมฟื้นใจเมืองในครั้งนี้ไปด้วยกันในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม สวนสุขภาพ 100 ปี อ.เชียงคำ จ.พะเยา