TON DPAI 01

TON – DPAI การรับรองมาตรฐานอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล


บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (THINGS ON NET CO., LTD.: TON) ผู้นำพัฒนาโซลูชันและเทคโนโลยีไอโอทีครบวงจรระดับสากล และ สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (DPAI) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสอบเทียบและรับรองมาตรฐานของเครื่องมือวัด (เซ็นเซอร์) ด้านการเกษตรของ ติงส์ ออน เน็ตในประเทศไทย เพื่อการันตีคุณภาพเครื่องมือและบริการตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนพันธกิจการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศที่มุ่งสู่ “เกษตรดิจิทัล”

TON DPAI 02

นายปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด กล่าวว่า “ติงส์ ออน เน็ต ให้บริการโซลูชันและอุปกรณ์ไอโอทีครบวงจรด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานระดับโลก การมีเครื่องมือวัดเซ็นเซอร์และระบบการวัดที่แม่นยำและละเอียดอ่อนที่สุด จึงมีความสำคัญสูงสุด ความร่วมมือกับ DPAI เพื่อทดสอบและปรับเทียบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมออกใบรับรองมาตรฐาน เป็นการรับประกันคุณภาพเครื่องมือการเกษตรดิจิทัล สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรทั่วไทยได้รับการบริการ เข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ทำงานได้เต็มศักยภาพตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยสู่ระบบการเกษตรดิจิทัล (Digital Agriculture) ได้อย่างยั่งยืน”

นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (DPAI) เปิดเผยว่า “เพื่อยกระดับการแข่งขันและสร้างประสิทธิผลสูงสุดให้กับการเกษตรของไทย การสอบเทียบเป็นการตรวจสอบความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำของเครื่องมือวัด เช่น เซ็นเซอร์และระบบการวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล แม่นยำ เชื่อถือได้ ผลลัพธ์ของการสอบเทียบจะแสดงในรูปแบบข้อมูลจำเพาะ ฟังก์ชันการสอบเทียบ กราฟการปรับเทียบ ตารางสอบเทียบ หรือแผนภาพการสอบเทียบ โดยจะถูกบันทึกในใบรับรองการสอบเทียบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลได้ ดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN ISO/IEC 17025 รับประกันความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาทั้งหมดตามมาตรฐานแห่งชาติ”


เกี่ยวกับ ติงส์ ออน เน็ต

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (TON) ผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก ให้บริการครอบคลุมการให้คำปรึกษา การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านไอโอที รองรับการใช้งานอุปกรณ์และบริการ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มขีดความสามารถให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจตั้งแต่ B2B จนถึง B2C โดยยึดหลักการสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการใช้ชีวิตของคนในสังคม และสิ่งแวดล้อม ติงส์ ออน เน็ต เป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก

ติงส์ ออน เน็ต ให้บริการทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชันและอุปกรณ์ไอโอทีคุณภาพสูงพร้อมใช้งาน อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Smart Farming การเกษตรอัจฉริยะ, Asset Tracking Management ระบบการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจัดเก็บและขนย้าย, Safety and Environment System ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่องานด้านความปลอดภัย ป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงระบบ SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน, Energy Saving ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า, Facility Management การบริการ การจัดการระบบสาธารณูปโภค, Supply Chain / Cold Chain Management ระบบการบริหารจัดการการขนส่ง / ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ตลอดจนคลังสินค้า ตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความสดใหม่ ช่วยลดต้นทุนสูงสุดได้ 

เกี่ยวกับ สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (สสกอ หรือ DPAI)

DPAI มุ่งมั่นในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สนับสนุนให้ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ