R ปูนอินทรี ห่วงใยใส่ใจอนาคต

ปูนซีเมนต์นครหลวง คว้าฉลากสิ่งแวดล้อม EPD ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์เป็นรายแรกของไทย 


บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายใต้แบรนด์ “อินทรี” ตอกย้ำองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว

และล่าสุดยกระดับสู่มาตรฐานโลกด้วยการได้รับการเผยแพร่ ฉลากสิ่งแวดล้อม EPD (Environment Product Declaration) ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (ISO14025) จาก The International EPD® System ซึ่งเป็นโปรแกรม EPD ระดับโลก ภายใต้มาตรฐานปูนซีเมนต์ระดับโลกของ Global Cement and Concrete Association (GCCA)

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้มีการพัฒนากลยุทธ์สำคัญในการทำงานด้านความยั่งยืน พร้อมด้วยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานใหม่ ๆ โดยฉลากสิ่งแวดล้อม EPD (Environment Product Declaration) นี้ เป็นฉลากระบุส่วนผสมผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดย EPD จะมีการคำนวณจากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA) ตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งสินค้า ไปจนถึงการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ Product Category Rules (PCR) และกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในระดับเวทีโลก ซึ่งการคำนวณทั้งหมดใช้เครื่องมือตามมาตรฐานระดับสากล ที่พัฒนาขึ้นโดย Global Cement and Concrete Association (GCCA)”

นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในฐานะที่ปูนอินทรีเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้รับการเผยแพร่ฉลากสิ่งแวดล้อม EPD (Environment Product Declaration) ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (ISO14025) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์อินทรี ทั้งหมด 11 รายการ”

“ฉลากสิ่งแวดล้อม EPD (Environment Product Declaration) ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรับทราบข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปูนซีเมนต์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายและกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างแท้จริง”

“ฉลากสิ่งแวดล้อม EPD (Environment Product Declaration) ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของแต่ละบริษัท ที่จะพิจารณาผลกระทบของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ ว่าจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด รวมถึงให้สามารถมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการพัฒนาอาคารและที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานชั้นนำ

ไม่ว่าจะเป็น TREES ซึ่งเป็นระบบประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย หรือ มาตรฐานอาคารสีเขียว LEED ตลอดจนมาตรฐานอาคารเขียวใหม่ LEED-ND ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนสำหรับชุมชน นอกจากนี้ ฉลากสิ่งแวดล้อม EPD ยังจัดได้ว่าเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพในทุกอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับในกระบวนการผลิตและการพัฒนาธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ ESG 3 หัวใจหลักเพื่อธุรกิจยั่งยืน ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance)”

นอกจากนี้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 มาอย่างต่อเนื่อง กว่า 10 ปี และในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 และ 5 รวม 9 โรงงาน และยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการดำเนินตามค่านิยมองค์กร “ห่วงใย…ใส่ใจอนาคต” ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงอีกด้วย