S 5128973

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด “ โครงการอาสาจุฬาภรณ์ ” เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ณ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน


S 5128662 0

21 มกราคม 2567  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการอาสาจุฬาภรณ์ สนองพระปณิธานในสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

S 5128668 0
S 5128654 0

โดยในวันนี้เป็นกิจกรรม การลงพื้นที่ชุมชนและการเก็บข้อมูลเชิงสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอบ้านหลวง ได้แก่ ตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านฟ้า ตำบลป่าคาหลวง และตำบลสวด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่ 3 และบุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านหลวง ร่วมลงพื้นที่และสำรวจข้อมูลเชิงสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุขเบื้องต้น เช่น การให้คำแนะนำด้านความเสี่ยงด้านการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ การกำจัดลูกน้ำยุงลายและการเก็บแยกขยะอย่างวิธีเพื่อสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชนด้วย สำหรับการลงพื้นที่ชุมชนและเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการเรียนรู้การลงชุมชนและการสำรวจข้อมูลเชิงสุขภาพร่วมกับตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์ โดยจะนำข้อมูลการสำรวจมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลและร่วมวางแผนการพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพต่อไป

S 5128661 0

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนิน “ โครงการอาสาจุฬาภรณ์ ” ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีอาสาจุฬาภรณ์ 3 รุ่นรวม 363 คน แบ่งเป็นประชาชนทั่วไปทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 329 คน และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 34 คน ทั้งนี้ทางโครงการมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างระบบดูแลสุขภาพที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม สร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยชุมชน พัฒนาอาสาจุฬาภรณ์ในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนโดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรครวมทั้งพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น

S 5128657 0

อนึ่ง “ โครงการอาสาจุฬาภรณ์ ” เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการวางรากฐานประชาชนทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทั้งในด้านการการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค ภายใต้การให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน สมดังพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท พีอาร์ มงกุฏเพชร จำกัด

ปอรนุช วรกิจโภคาทร โทร. 061-924-9445