pr 21082023

มศว ร่วมมือกับ สสส. จัดเวทีสื่อสารสาธารณะเพื่อรณรงค์และถอดบทเรียนร่วมกับภาคีเครือข่าย


รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ประธานในพิธีจัดเวที  “สื่อสารสาธารณะเพื่อรณรงค์และถอดบทเรียนร่วมกับภาคีเครือข่าย” โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. (ที่ 3 จากขวา) มาร่วมงานและรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทบาทด้านการพัฒนาชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยมีผู้แทนจาก 5 ชุมชน ในเขตวัฒนามาร่วมการเสวนาครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และการนำเสนอภาพรวมการจัดกิจกรรมของโครงการโดยนิสิตกลุ่ม SWU Well-being Club และได้รับเกียรติจากศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 21 วัดธาตุทอง เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวถึงบทบาทและแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว