1677477689336

PCCMS มอบ “ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือน” เพื่อความเป็นเลิศของทุกชีวิต 


วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาให้เด็กยากไร้ ในประเทศไทยทุกคน ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 มีนาคมนี้

1677477689287

โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)  เป็นทุนเรียนฟรี 1 ปี  มีเงินเดือน 7,500 บาท เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน   พร้อมอุปกรณ์การเรียน ประกอบด้วย  ชุดฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ชุดฝึกปฏิบัติงานในชุมชน กระเป๋าหนังสือวิทยาลัย ฯ ชุดกีฬาหมวก และเข็มสัญลักษณ์ บัตรประกันอุบัติเหตุ  นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับประสบการณ์ จากการไปศึกษาดูงาน กับค่ายพัฒนานักศึกษา ณ ต่างจังหวัด  และกิจกรรมต่างๆ อาทิ  BYE NIOR  พิธีสำเร็จการศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สถานที่เรียนทันสมัย ห้องปฏิบัติเสมือนจริง อาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาล หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ฯลฯ 

pccms 270223

ด้านคุณสมบัติผู้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา กำลังศึกษาชั้น ม. 6 ปวช. 3 หรือเทียบเท่า เท่านั้น, เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป, รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนรวมกันแล้วหารจำนวนคนในครัวเรือนแล้วน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน, อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี, สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน, สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 0834308633 หากสนใจสมัครขอรับทุน ติดต่อที่ LINK แบบสำรวจความต้องการรับทุนการศึกษา ของผู้ที่สนใจ