S 44187676

“พีไฟว์กรุ๊ป” สืบสานพุทธศาสนาถวายสังฆทาน วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี


กลุ่มบริษัท พีไฟว์กรุ๊ป  โดย คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสวนแก้ว เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าและร่วมสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ตามแนวทางของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป โดยมี พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) รับมอบ

วัดสวนแก้ว เดิมชื่อ วัดแก้ว  เป็นวัดต้นแบบแห่งการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง ในปี 2529 พระพยอม กัลยาโณ จัดตั้ง มูลนิธิสวนแก้วเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ให้แก่เพื่อนมนุษย์ วัดสวนแก้วมีโบสถ์ธรรมชาติ เป็นลานหิน ไม่มีหลังคา เป็นลานเปิดโล่งแต่แวดล้อมด้วยต้นไม้ดูร่มรื่น วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี.