ยูนิโคล่ ประเทศไทย

ยูนิโคล่ ประเทศไทย สานต่อแคมเปญ JOIN: THE POWER OF CLOTHING ร่วมมือกับ GC จัดกิจกรรมลดขยะในทะเล ที่ จ. ระยอง เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยกันทำให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น


กรุงเทพฯ ( 1 พฤศจิกายน 2565) – ยูนิโคล่ ประเทศไทย แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืนของแบรนด์เสื้อผ้า พร้อมมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ JOIN: THE POWER OF CLOTHING แคมเปญระดับโลกที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้พันธมิตรและลูกค้าของยูนิโคล่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยูนิโคล่ได้จัดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาต่างๆ ระดับโลก เช่น มลพิษในมหาสมุทร และสร้างแรงบันดาลใจให้ช่วยกันทำให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดกิจกรรมลดขยะในทะเล โดยเก็บขยะบริเวณชายหาด พร้อมเรียนรู้แนวทางการจัดการขยะจากชุมชนต้นแบบ ณ หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 145 คน สามารถเก็บขยะได้ทั้งหมด 315 กิโลกรัม ทั้งนี้ยูนิโคล่และ GC ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีให้กับชุมชนสำเภาทองมูลค่า 20,000 บาท ด้วย

ยูนิโคล่ ประเทศไทย

ยูนิโคล่ ประเทศไทย จัดกิจกรรมลดขยะในทะเลขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศมหาสมุทรและทะเลซึ่งเป็นเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยในประเทศไทยจะมีพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ของอาณาเขตทางบก ครอบคลุม 23 จังหวัด ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะบนชายหาด พัฒนาและฟื้นฟูท้องทะเลไทย รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลเชิงบูรณาการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์บนเส้นทางที่จะมุ่งสู่การเป็น “หนึ่งในบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในประเทศไทย” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกแก่สังคมไทยและชาวไทยทุกคนอย่างยั่งยืน

ยูนิโคล่ ประเทศไทย

ยูนิโคล่ ประเทศไทย

คุณเขมจิรา เทศประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ยูนิโคล่ ประเทศไทย มีเป้าหมายในการสร้างโลกที่ดีขึ้น และสังคมไทยให้น่าอยู่ เราให้ความสำคัญในทุกด้าน      ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ผู้คน และสังคม โดยเฉพาะปัญหาท้องทะเลไทยในปัจจุบันที่เกิดจากขยะจากในเมืองที่ถูกน้ำซัดลงสู่ทะเล และถูกเกยขึ้นสู่ชายหาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ทุกปีจะมีพลาสติกลอยอยู่ในทะเลปริมาณกว่า 8 ล้านตันต่อปี หรือเท่ากับเครื่องบินเจ็ทขนาดใหญ่ 5 หมื่นลำ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านมิติทางเศรษฐกิจ สังคม     และสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการผลักดันโลกให้น่าอยู่และมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการสร้างความตระหนักรู้ เพราะทุกคนเป็นหนึ่งแรงสำคัญที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนี่คือหนึ่งในปรัชญาหัวใจของ ยูนิโคล่ ในการส่งต่อพลังแห่งเสื้อผ้า หรือ The Power of Clothing สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืนเพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”

ยูนิโคล่ ประเทศไทย

คุณภัทรภร วิรดานนท์  ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC เป็นธุรกิจเคมีภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงร่วมมือกับพันธมิตร และชุมชนดำเนินโครงการด้านการจัดการพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง จนจบถึงปลายทาง โดยเริ่มตั้งแต่ โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการสร้างการตระหนักรู้ด้านการคัดแยกขยะให้แก่กลุ่มเยาวชนและคนในชุมชน ผ่านการดำเนินงานธนาคารขยะของโรงเรียน และจุดรับฝากขยะของชุมชน การพัฒนา “YOUเทิร์น แฟลตฟอร์ม” ขึ้น เพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่วิธีการการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิลอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า End-to-End Waste Management เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี GC หวังให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ และนำไปสู่การเริ่มปรับเปลี่ยน Lifestyle อย่างจริงจัง เพราะทุกๆ คนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โลกรวนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้ และเมื่อเร็วๆ นี้ GC ได้เปิดโรงงาน ENVICCO ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลที่จะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศไทย ได้ถึง 60,000 ตัน/ปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ประมาณ 8.32 ล้านต้น หรือการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่และเป็นโรงงานรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ GC ยังได้นำพลาสติกใช้แล้วเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการอัพไซคลิง (Upcycling) จนกลายเป็นสินค้าแฟชั่น และของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ อีกด้วย

ยูนิโคล่ ประเทศไทย

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกให้น่าอยู่กับแคมเปญ JOIN: THE POWER OF CLOTHING แคมเปญพลังแห่งเสื้อผ้า ของยูนิโคล่ ที่ตั้งใจให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น ด้วยการลดปัญหาขยะในมหาสมุทร พร้อมไปกับการสนุกในการช้อปปิ้งได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2565 ทุกการซื้อสินค้าที่ผลิตจากขวด PET รีไซเคิล 100% อย่าง เสื้อผ้าฟลีซ บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของยูนิโคล่ จะบริจาคเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดปริมาณขยะในมหาสมุทรให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นอกจากนี้ยูนิโคล่ยังได้เพิ่มเนื้อหาใหม่ในเว็บไซต์พิเศษนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการ ที่ www.uniqlo.com/

เกี่ยวกับ ยูนิโคล่ และ ฟาสต์ รีเทลลิ่ง

ยูนิโคล่เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ฟาสต์ รีเทลลิ่ง ทั้ง 8 แบรนด์ ซึ่งแบรนด์ที่เหลือได้แก่ GU, Theory, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand และ Helmut Lang บริษัทฯ มียอดจำหน่ายทั่วโลกประมาณ 2.13 ล้านล้านเยนในปีบัญชี 2021 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2021 (ประมาณ 19.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ต่อ 109.9 เยน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2021) ฟาสต์ รีเทลลิ่ง เป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกสินค้าเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยูนิโคล่เป็นแบรนด์ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น 

ยูนิโคล่ยังคงเดินหน้าเปิดร้านสาขาขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่และในทำเลที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในฐานะแบรนด์ระดับโลก ในปัจจุบันยูนิโคล่มีจำนวนร้านสาขากว่า 2,300 แห่งใน 25 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย รวมถึง ญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ ในปี 2010 ยูนิโคล่ยังได้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้นร่วมกับธนาคาร Grameen Bank ในบังกลาเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีร้าน Grameen-NIQLO เปิดดำเนินงานอยู่มากกว่า 15 สาขา โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงธากา 

ฟาสต์ รีเทลลิ่ง มีพันธกิจที่จะเปลี่ยนโฉมเสื้อผ้า พลิกโฉมหน้าของภูมิปัญญาเดิมๆ และเปลี่ยนแปลงโลก โดยบริษัทฯ ทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์เสื้อผ้าชั้นเยี่ยมด้วยค่านิยมใหม่ที่พิเศษไม่เหมือนใคร เพื่อร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คนทุกหนแห่ง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิโคล่และฟาสต์ รีเทลลิ่ง ได้ที่เว็บไซต์ www.uniqlo.com และ www.fastretailing.com 

เกี่ยวกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล เรานำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GC ได้ที่เว็บไซต์ www.pttgcgroup.com