ปิยะสุดา แคว้นนทรีย์ ผู้บริหารสูงสุด นำทีมสายงานทรัพยากรบุคคล เปิดโครงการ KTC COOP

เคทีซีเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในโครงการ “KTC COOP” เตรียมพร้อมเยาวชนสู่โลกการทำงานยุคใหม่ 


เคทีซีประกาศรับนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ในโครงการ “KTC COOP” (KTC Cooperative Program) ตอกย้ำองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริงในยุคดิจิทัล โดยมีบุคลากรเคทีซีที่ผ่านการเวิร์คช็อป Mentorship เป็นพี่เลี้ยงดูแลสนับสนุนตลอดการฝึกงาน

1700017439162

นางสาวปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์  ผู้บริหารสูงสุด สายงานทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซีมุ่งเน้นการพัฒนา “คน” อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างความรู้ต่างๆ ให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะแบบ Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และ Hard Skills ซึ่งเป็นทักษะความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน กระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ รวมทั้งยังส่งต่อความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง (Sustainable Development)”

“ล่าสุดเคทีซีได้จัดโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา หรือ “KTC COOP” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษานำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริงอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการร่วมเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสำหรับการทำงานยุคใหม่ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการทำงานร่วมกับเพื่อนนิสิตและนักศึกษาจากต่างสถาบัน นอกจากนี้ นิสิตและนักศึกษาในโครงการฯ ยังจะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยมีพี่ๆ พนักงานเคทีซีซึ่งผ่านการเวิร์คช็อป “ KTC Mentorship” เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ช่วยสอนงานและเป็นที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกงาน รวมทั้งเป็นผู้ช่วย (Facilitator) ให้นิสิตและนักศึกษาฝึกงานปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรรมขององค์กร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมประเมินผลการฝึกงานและให้ข้อมูล (Feedback) การฝึกงานของนิสิตและนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีนิสิตและนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานในโครงการฯ นำร่องแล้วกว่า 60 คน”

ภาพหลัก ปิยะสุดา แคว้นนทรีย์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานทรัพยากรบุคคล เปิดโครงการ KTC COOP

สำหรับนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “KTC COOP” ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะมีรอบการฝึกปฏิบัติงาน 3 ช่วงเวลา คือ ภาคต้น ภาคปลาย และ ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-828-5099 หรือคลิกดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th/careers หรือเฟซบุ๊ค KTC Career หรือส่งประวัติมาที่อีเมล [email protected]