Healthy 100524 1

หลอดเลือดสมองตีบ อันตรายใกล้ตัว!


หลอดเลือดสมองตีบ (Stroke) เป็นภาวะที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบหรืออุดตัน ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้เซลล์สมองขาดเลือดและออกซิเจนจนตายในที่สุด หลอดเลือดสมองตีบเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มิฉะนั้นอาจนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้

อาการของหลอดเลือดสมองตีบ

อาการของหลอดเลือดสมองตีบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของหลอดเลือดที่ได้รับผลกระทบ อาการที่พบบ่อย ได้แก่

 • อ่อนแรงหรือชาที่ใบหน้า แขน หรือขาข้างใดข้างหนึ่ง
 • พูดไม่ชัดหรือพูดลำบาก
 • มองเห็นภาพซ้อนหรือตาพร่ามัว
 • เวียนศีรษะหรือทรงตัวลำบาก
 • เดินเซหรือเดินลำบาก
 • หมดสติ

ปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดสมองตีบ ได้แก่

 • อายุที่มากขึ้น
 • เพศชาย
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดแดงแข็ง
 • สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด
 • ภาวะอ้วนลงพุง
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นหลอดเลือดสมองตีบ

การรักษาหลอดเลือดสมองตีบ

การรักษาหลอดเลือดสมองตีบขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของหลอดเลือดที่ได้รับผลกระทบ วิธีการรักษาที่ใช้ ได้แก่

 • การให้ยาละลายลิ่มเลือด
 • การทำบอลลูนแอนจิโอพลาสตี
 • การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือด

การป้องกันหลอดเลือดสมองตีบ

 • ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • เลิกสูบบุหรี่ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด
 • ลดน้ำหนักตัวให้เป็นปกติ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

หลอดเลือดสมองตีบเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตได้ แต่สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ หากคุณมีอาการของหลอดเลือดสมองตีบ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

บทความโดย : ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล