depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL

ดีป้า เตรียมจัดงาน depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล


10 กุมภาพันธ์ 2566, กรุงเทพมหานคร – นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิด โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคตและยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ ควบคู่ไปกับการวางรากฐานความเป็นมืออาชีพให้กับเด็ก เยาวชน นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกม ยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกมให้กับคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจ เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต และผลักดันให้ผู้ประกอบการเกมไทยได้แสดงศักยภาพ พัฒนาฝีมือ เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับสากล อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาทางการค้า และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1676023533043

พร้อมกันนี้ ภายในงานจะมีการเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทย” โดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Senior Director of Sea (Thailand) และ นายจิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโฟเฟด จำกัด (Infofed) ที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน และแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดอาชีพใหม่ในสังคมใหม่ อีกทั้งก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

สำหรับงานเปิด โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคตและยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL) จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ณ Grand Hall ชั้น 3 True Digital Park (West) ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดของโครงการ depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL ได้ที่ Facebook Page: depa Thailand (www.facebook.com/depathai)