ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ กล้าฝันกล้าเป็นสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRAVA Dare to Dream Dare to Be


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จัดโครงการ กล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRAVA Dare to Dream Dare to Be ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างยุวสัตวแพทย์ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มอบประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่ามกลางคณาจารย์สัตวแพทย์ พร้อมดารานักแสดง รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เมื่อเร็วๆ นี้ (28 ส.ค 2565 ณ Central Westgate) 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
28.08.22 Dare to Dream 118

รศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ”คนที่เรียนสัตวแพทย์ในปัจจุบัน มักมาจากหลากหลายความคิด หลากหลายจุดประสงค์ ทางเราเองจึงต้องเตรียมหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้น ลงลึก เพื่อรองรับความหลากหลายของโลกที่เปลี่ยนไป เพราะการเรียนสัตวแพทย์นั้น เราคิดเสมอว่าเมื่อจบไป ต้องทำให้ได้มากกว่าการรักษาสัตว์ เราต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพื่อที่จะดูแลทั้งสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ความต้องการของสัตวแพทย์ในประเทศไทยและในโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การที่สัตว์เพิ่มขึ้นมากมายหลายประเภท ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สัตวแพทย์มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งสัตว์ exotic หรือสัตว์ประเภทใหม่ ๆ รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ป่า ทะเล ก็เป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องรู้เท่าเทียมเพื่อตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และป้องกันรักษาสัตว์และสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราต่อไป ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นปัจจัยที่เรามุ่งสร้างมาตรฐานระดับโลกเพื่อให้เราสร้างองค์ความรู้และสร้างความเชื่อมโยงกับโลกให้ได้มากที่สุด อย่างโครงการ Dare to dream Dare to be จะเป็นโครงการที่สนับสนุนเพื่อสร้างสัตวแพทย์ที่มีความสามารถ ด้วยการเรียนการสอนที่อัดแน่นทั้งวิชาการและภาคสนาม เพราะฉะนั้นการเรียนสัตวแพทย์กับเราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะสร้างองค์ความรู้และศักยภาพที่พร้อมจะนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคต”

28.08.22 Dare to Dream 129

ด้วยปณิธานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ต้องการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ที่มุ่งมั่นจะผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพ มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ การวิจัย คุณธรรมจริยธรรม และการอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์  คณะฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการผลิตบัณฑิตในสาขาสัตวแพทย์เพื่อตอบสนองการทำงานด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสุขภาพสิ่งแวดล้อม ตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์จึงกำหนดแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล–วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมุ่งเน้นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรม

28.08.22 Dare to Dream 162

การนี้ ได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสและทัศนคติที่ดี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความมุ่งมั่น และความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ จึงจัดโครงการกล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRAVA Dare to Dream Dare to Be คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างยุวสัตวแพทย์ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เสริมสร้างประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยอาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ และสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ข้างต้น รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป ให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่งด้วย

28.08.22 Dare to Dream 51

สำหรับกิจกรรม กล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์ CRAVA Dare to Dream Dare to Be ณ Central Westgate วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ ได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพสัตวแพทย์ มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ  สัมภาษณ์ฟาร์มสุนัขและอาจารย์สัตวแพทย์ ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัสราคม อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุนัข, ผศ.สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง, อ.น.สพ. ธนพล สันติวัฒนธรรม อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สัมภาษณ์ หมอเน๋ง นายสัตวแพทย์ศรัณย์ นราประเสริฐกุล นักแสดงสังกัดช่องวัน 31 ในหัวข้อแรงบันดาลใจสู่ชีวิตสัตวแพทย์,  อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งออกเป็นแต่ละ station ได้แก่ ฐานพฤติกรรมสัตว์ (Behavior) ฐานระบบผิวหนัง (Dermatology) ฐานการตรวจร่างกายเบื้องต้น (Physical examination) 

28.08.22 Dare to Dream 138
28.08.22 Dare to Dream 134
28.08.22 Dare to Dream 115

โดยนายสัตวแพทย์ศรัณย์ นราประเสริฐกุล หรือ หมอเน๋ง ได้ส่งมอบแรงบันดาลใจกับน้อง ๆ นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนด้านสัตวแพทย์ “ตั้งแต่ที่ผมเลือกเรียนสัตว์แพทย์ สิ่งหนึ่งที่จะแนะนำให้น้อง ๆ ทุกคนต้องมีเลยคือการเตรียมตัวให้พร้อม พร้อมทั้งในด้านการเรียน ความกดดัน หลายคนอาจกลัวว่าเราจะเรียนไม่ได้เพราะเรียนไม่เก่ง แต่จริงๆ เราไม่จำเป็นเลยที่ต้องเรียนเก่ง แต่สิ่งที่เราต้องมีคือแพชชันในการเรียน รวมทั้งแพชชันในการไปให้ถึงเป้าหมาย และมากไปกว่านั้น จะต้องสังเกตุตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหน เพราะสัตวแพทย์ต้องเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นเป็นหลัก เพราะจุดประสงค์ของเราคือการช่วยให้ชีวิตคน ๆ หนึ่งดีขึ้น ทั้งชีวิตของสัตว์ และจิตใจเจ้าของด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น ในช่วงก่อนเรียนหรือหลังจากที่ได้เรียนแล้ว เราอาจจะได้เรียนในส่วนของพื้นฐานทั่วไป ก็อยากแนะนำให้น้อง ๆ ทุกคนลองหาตัวเองว่าจริง ๆ แล้วชอบการเป็นสัตวแพทย์แบบไหน อย่างการไปดูงานโรงพยาบาล ทดลองเรียนรู้วิธีการทำงานจริงก็ยิ่งจะทำให้ได้รู้ถึงความถนัดของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วย ผมก็อยากเป็นหนึ่งในกำลังใจส่งต่อให้น้อง ๆ หาความชอบ ความถนัดของตัวเองให้เจอครับ”

28.08.22 Dare to Dream 15

นอกจากนี้ที่สำคัญยังมี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กับพระอัจฉริยภาพด้านสัตวแพทย์ พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อผลิตสัตวแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจภาครัฐที่ขาดแคลนและพัฒนาสุขภาพสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตชาวไทยภายใต้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ทั้งหมดจำนวน 30 คน/ปี จำนวน 5 รุ่น เพื่อใช้ในการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาตรบัณฑิต  เริ่มเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 – 2567 ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตกาญจนบุรี ตลอดระยะเวลา 6 ปี โดยทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา

28.08.22 Dare to Dream 154

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตสัตวแพทย์ในสาขาที่ภาครัฐขาดแคลนให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่งได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา  เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้ได้รับทุนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้เป็นระยะเวลา 6 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

28.08.22 Dare to Dream 098

สามารถติดต่อข่าวการรับสมัครผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค “คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” โดยมีการรับสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  

28.08.22 Dare to Dream 153

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ 

ที่อยู่ : 906 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

ที่ตั้งสำนักงาน : ชั้น 2 มุม A อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ