BCH จัดอันดับ 01

BCH ได้รับการจัดอันดับ “ดีเลิศ”  5 ดาว ด้านการกำกับดูแลกิจการ


บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือในนามหุ้นจดทะเบียน BCH ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ“ ระดับ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) จากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (CGR 2023) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 782 บริษัท

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า BCH เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการดำเนินกิจการครบทุกมิติตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย ตั้งแต่ภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร การตลาด การประชาสัมพันธ์ การให้บริการทางการแพทย์ ไปจนถึงภายนอกองค์กรที่ได้ร่วมมือกับภาคีพันธมิตรและภาคส่วนต่าง ๆ ในการช่วยขับเคลื่อนสังคมในทุกมิติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน