9 PMU

9 PMU และ สกสว. ร่วมหารือการบริหารงานวิจัย และนำ “วิจัยและนวัตกรรม” สู่การใช้ประโยชน์


สกสว. จัดประชุม PMU Forum ร่วมกับ 9 หน่วยบริหารจัดการทุน หารือการนำผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเข้าสู่การขายบน Platform online (Shopee) ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุม PMU Forum ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหารือ และ ทำความเข้าใจ ถึงการนำเข้าผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ของหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ทั้ง 9 แห่ง รวมถึงแนวทางการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ การนำผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเข้าสู่การขายบน Platform online (Shopee)

โดยมี ศ.กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.), ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสว. และ คณะผู้บริหารของหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รวมถึง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI) เข้าร่วมการประชุม

โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า สกสว. ได้นำเสนอภาพรวมถึงการนำเข้าข้อมูล และผลการดำเนินงานของ PMU ทั้ง 9 PMU เพื่ออัพเดทผลการดำเนินงาน และข้อติดขัดในการทำงาน ช่วงปีงบประมาณ 2565 มาหารือร่วมกัน ซึ่งโดยรวมพบว่า หน่วยบริหารจัดการทุนสามารถออกสัญญาให้แก่นักวิจัย และสถาบันต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่สังกัดภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 2,783 โครงการ ที่นำเข้าระบบแล้ว และดำเนินการออกสัญญาแล้วเสร็จและดำเนินการ จำนวน 2,620 โครงการ และอีก 163 โครงการ อยู่ระหว่างรอทำสัญญา เนื่องจากต้องมีการพิจารณาทำความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ ยังหารือเรื่องการปิดโครงการและแนวทางการนำเข้าผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของหน่วยบริหารจัดการทุน 

การประชุมในครั้งนี้ ได้นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ โดย โครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความคล้ายคลึงของข้อเสนอโครงการ การวิเคราะห์โจทย์วิจัย และข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้าน ววน. ที่ประเทศต้องการ รวมถึงการนำผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเข้าสู่การขายบน Platform online (Shopee) โดยโครงการยกระดับความสามารถธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตบน e-marketplace Platform 

อย่างไรก็ดี การดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับความสามารถธุรกิจนวัตกรรมฯ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เกิดจากทุนของรัฐไปยังผู้รับทุนที่มีศักยภาพในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำคัญต่อการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและนักวิจัย และผลิตงานวิจัย นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

โครงการส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านการทำธุรกิจนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการนวัตกรรม  เป็นโครงการระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับบริษัทช้อปปี้ (Shopee Thailand) และบริษัทสุขสวัสดิ์ (SCC) เปิดตัว “INNOMALL” ร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจาก สนช. ไว้เป็นหน้าร้านจำหน่ายสินค้านวัตกรรม โดยการดำเนินการในปีแรก (ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565) มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 55 บริษัท มียอดการสั่งซื้อ 4,878 คำสั่ง หรือจำนวน 1,640,903 บาท

ที่ประชุมเห็นว่า โครงการดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ หรือ ร่วมกันขับเคลื่อนการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยต่อไป